VAT

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

  STAN PRAWNY OBOWIĄZUJĄCY DO 31.12.2013 PROJEKTOWANE ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.01.2014
OBOWIĄZEK PODATKOWY Obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak, niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zasada ogólna – Obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.
usługi transportowe i budowlano montażowe – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi usługi transportowe – VAT na zasadach ogólnych, czyli w momencie wykonania usługi
usługi budowlano montażowe – VAT w momencie wystawienia faktury
WYSTAWIANIE FAKTUR Nie później niż 7 dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
usługi budowlano montażowe – nie później niż 30 dnia licząc od dnia wykonania usługi.
FAKTURY ZALICZKOWE Fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia, w którym otrzymano zaliczkę. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.
Obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty.
SPRZEDAŻ TOWARÓW UŻYWANYCH W DZIAŁALNOŚCI (np. Samochód osobowy, maszyny i urządzenia) Zwalnia się dostawę towarów używanych (czyli ruchomości użytkowanych co najmniej 6 miesięcy), pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie Od stycznia 2014 roku sprzedaż towarów wykorzystywanych w działalności będzie opodatkowana stawką VAT 23 % bez względu na długość użytkowania. Zwolniona z VAT będzie jedynie sprzedaż towarów, które były wykorzystywane przy świadczeniu usług ZWOLNIONYCH z VAT, jeżeli nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie.

Informujemy, iż od stycznia 2013 zaszły zmiany dotyczące korekty kosztów w podatku dochodowym oraz podatku VAT.

Podatek dochodowy: W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. (art.24d ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991).

Podatek VAT: W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. (art.89b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004)

 • Biuro Mirosława Kosmala

  Nasze biuro zajmuje się kompleksową i profesjonalną obsługą księgową, kadrowo-płacową dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich firm. Reprezentujemy naszych klientów przez Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 • Informacje
 • Kontakt

  Biuro Rachunkowe Mirosława Kosmala

  ul. Gen. S. Maczka 15 a-b,

  66-400 Gorzów Wlkp.

  Tel.: 509 565 236

  E-mail: biurorachunkowe@biuro-kos.pl

 • Znajdź nas